درباره ما

آب آشامیدنی کارخانه آکارسو از رشته کوههای راستوند واقع در کوههای زاگرس مرکزی سرچشمه میگیرد و پس از انجام تست های دقیق و آنالیزهای مربوط به آب های آشامیدنی در شرکت آکارسو (آنوشا صنایع راستوند) تولید و به دست مصرف کننده گان گرامی می رسد.

Our company was founded in 1965
Aquatiras is ideal for drinking, cooking, sports and even for children. The product is certified in 12 countries.
Full Controll
Healthy Composition
6 Filtration Stages
Quality certificates